Hạn chế
– Tôi đã đọc hai vạn cuốn sách triết, ba vạn cuốn sách sử, đi du lịch qua hơn một trăm nước và đang viết cuốn tiểu thuyết thứ 1.000.
– Tôi thì không nói chuyện được với người có đầu óc hạn chế như thế.

N.Đ.K

Advertisements