Công an
– Dân chúng mày sướng thật, cái gì cũng có Đảng và Nhà nước lo.
– Thế ai lo cho Đảng và Nhà nước?

N.Đ.K

Advertisements