Chỉnh đốn
– Này! Thằng khùng, sao tao tát mỏi tay mà mày không kêu lên một tiếng hả khùng?
– May cho mày đấy! Tao đang tự chỉnh đốn.

N.Đ.K

Advertisements