Trốn nghĩ
– Ông vẫn thể dục thể thao thường xuyên chứ?
– Tất nhiên, tuần ba buổi.
– Thế còn suy nghĩ, cũng thường xuyên chứ?

N.Đ.K

Advertisements