Phản động
– Này, ông cẩn thận không lại bị bọn phản động lôi kéo.
– Ông yên tâm đi, tôi chưa bao giờ có ý định vào Đảng.

N.Đ.K

Advertisements