Thẻ

Đảo giá trị

Sóng vịn gió đùa cơn biến dịch,
Bờ tồn lưu trông bến mịt mùng khơi.
Parménide khát khao tìm hữu thể,
Héraclite cười hữu hữu vô vô.

Nietzsche nổi giận kêu đòi cuộc đảo lộn,
Trận cuồng phong dối trá lộ nguyên hình.
Nào danh tiếng nào vinh quang lợi lộc,
Nào lũ nhỏ nhen khoác áo quan thầy.

Mở miệng ra toàn nhân nghĩa thối thây,
Khép mắt lại đầy một phường trụy lạc.
Lũ ngợm người chỉ đáng làm trò cười cho thi sĩ,
Bùi tiên sinh chơi trò khác – ấy cao quý – phong tình.

N.Đ.K

Advertisements